top of page
op (1).png

Obchodní podmínky obchodu Potisky na přání

 

Účinné ode dne 1. 6. 2019

 

Firma zhotovitele:

Vojtěch Donát

 

Sídlo zhotovitele:

Otakarova 90, 572 01 Polička

 

Identifikační číslo zhotovitele:

07973039

 

Určeno pro zhotovení díla prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

www.potiskynaprani.cz

 

Kontaktní údaje zhotovitele:

Adresa: Otakarova 90, 572 01 Polička

Tel.: +420 724 859 646

Email: info@potiskynaprani.cz

 

(Vojtěch Donát dále jen „zhotovitel“)

 

1 Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) zhotovitele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu zhotovitele. Internetový obchod je zhotovitelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.potiskynaprani.cz (dále jen„webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní
obchodu
“).

1.2

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4

Znění obchodních podmínek může zhotovitel jednostranně měnit či doplňovat. Tyto změny a doplnění se však neaplikují na již existující smluvní vztahy, které budou i nadále podléhat znění obchodních podmínek, které bylo aktuální v momentu vzniku daného smluvního vztahu.

1.5

Tyto obchodní podmínky se v celém rozsahu uplatí pro objednatele - fyzické osoby, které při objednávání výrobku nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (s výjimkou níže uvedeného článku 1.6 ).

1.6

V případě, kdy je objednatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání
výrobku v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání,
uplatní se na právní vztah s těmito osobami následující modifikace těchto obchodních podmínek

1.6.1 články 4.1 až 4.5 obchodních podmínek se neuplatní;
 

1.6.2 články 6.4 a 6.7 se neuplatní; a

 

1.6.3 článek 7.5 se neuplatní.

Kde se určitá ustanovení neuplatní, použije se na daný právní vztah pravidlo stanovené občanským zákoníkem, popř. jinými zákony, do jejichž působnosti daná otázka spadá.

2 Uzavření smlouvy o dílo a zahájení plnění

2.1

Objednatel provede objednání výrobku bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu zhotovitele.

2.2

Prezentace služeb, podkladů a výrobních postupů spočívajících ve zhotovení potisku textilních výrobků dle fotografií nebo grafických předloh objednatele je umístěná ve webovém rozhraní obchodu zhotovitele.

2.3

Webové rozhraní obchodu dále obsahuje také ceny jednotlivých výrobních postupů a podkladů pro zhotovení výrobku. Ceny jsou uvedeny bez DPH všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost zhotovitele uzavřít smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek.

2.4

Návštěvníkům webového rozhraní obchodu (tj. potenciálním objednatelům) je umožněno prohlédnout ukázky různých grafických řešení nabízených zhotovitelem, vyplnit nezávazný dotazník a nahrát obrazový soubor (ve formátu JPG, PNG). Dotazník a nahraný obrazový soubor slouží jako podklady, podle nichž zhotovitel zhotoví výrobek. Vyplnění tohoto dotazníku ze strany návštěvníka se dále považuje za výzvu směrem ke zhotoviteli k vypracování návrhu smlouvy o dílo. Dotazník obsahuje zejména informace o:

2.4.1 typu potisku;

 

2.4.2 typu podkladu, na nějž bude potisk nanesen;

 

2.4.3 své osobě (zejména kontakty, fakturační a dodací adresa a závazné prohlášení, zda            tento zájem projevuje v rámci své podnikatelské činnosti či nikoliv);

 

2.4.4 způsobu úhrady ceny výrobku, údaje o způsobu doručení výrobku; a

 

2.4.5 informace o nákladech spojených s dodáním výrobku.

(dále společně jen jako „dotazník“).

2.5

Podmínkou platnosti dotazníku je správné a úplné vyplnění všech povinných údajů ve formuláři, akceptace těchto obchodních podmínek a seznámení se zásadami ochrany osobních údajů.

 

2.6

Zhotovitel do 5 dní po vyplnění dotazníku doručí na e-mailovou adresu, kterou návštěvník zadal při vyplnění, návrh na uzavření smlouvy o dílo obsahující:

2.6.1 totožnost zhotovitele, telefon a e-mail zhotovitele;

 

2.6.2 popis zboží a souvisejících služeb (včetně výpočtu souvisejících daní a poplatků);

 

2.6.3 cenovou nabídku (včetně ceny přepravy, a balení);

 

2.6.4 způsob platby;

 

2.6.5 pro forma fakturu;

2.6.6 informace o dodání výrobku;

2.6.7 údaj o možnosti uplatnit právo z odpovědnosti za vady ve lhůtě 24 měsíců od
převzetí výrobku ze strany objednatele a o způsobu uplatnění reklamace;

2.6.8 odkaz na tyto obchodní podmínky; a dále

2.6.9 odkaz na povinné předsmluvní informace podle § 1820 občanského zákoníku]

(dále jen „smluvní návrh“).

2.7

Smluvní návrh se považuje za takový úkon, který nepochybným způsobem identifikuje objednávaný výrobek, jeho cenu, osobu objednatele, způsob úhrady ceny, dodání výrobku a je pro zhotovitele závazným návrhem smlouvy o dílo (s výjimkou dle článku 2.10 níže).

2.8

Smlouva o dílo je uzavřena v momentu akceptace smluvního návrhu zhotovitele. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, za platnou akceptaci se považuje pouze uhrazení pro forma faktury, jak je blíže popsáno v článku 3.6 níže. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám

2.9

Před akceptací smluvního návrhu je potenciálnímu objednateli umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do dotazníku vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do dotazníku. Při zadání nového dotazníku automaticky končí platnost dosavadního smluvního návrhu a opakuje se postup podle článku 2.6 výše. Jakékoliv změny po akceptaci smluvního návrhu budou podléhat navýšení ceny podle článku 3.5 níže.

2.10

Zhotovitel je oprávněn odepřít přijetí dotazníku nebo plnit akceptovaný smluvní návrh v případě: (i) vyčerpání zásob, (ii) ztráty schopnosti zhotovitele plnit nebo (iii) pokud potenciální objednatel v minulosti neodebral či řádně nezaplatil objednané výrobky. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Je-li v takovém případě již smlouva o dílo uzavřena, je zhotovitel od ní oprávněn odstoupit.

2.11

Zhotovitel objednateli neprodleně potvrdí vznik smlouvy o dílo elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v dotazníku (dále jen „e-mail objednatele“).

2.12 Zhotovitel dále zahájí 1. fázi prací vedoucích ke zhotovení výrobku - vyhotovení finálního grafického návrhu (dále jen „grafický návrh“). Grafický návrh zhotovitel doručí objednateli do 14 dnů od zaplacení pro forma faktury, jak je blíže popsáno v článku 3.6 níže.

2.13 V případě, že některý z požadavků uvedených ve Smlouvě o dílo nemůže zhotovitel splnit, zašle objednateli na e-mail objednatele (popř. ho upozorní telefonicky) pozměněný smluvní návrh s uvedením možných variant technického řešení vyžádá si stanovisko objednatele. Nesouhlasí-li objednatel s žádnou z navržených variant nebo neodpoví-li objednatel do 10 dnů, je zhotovitel oprávněn postupovat podle článku 2.10 výše.

2.14

Objednatel je oprávněn se ke grafickému návrhu vyjádřit do 5 dnů od jeho doručení a navrhnout případné změny. V případě, že objednatel změny navrhne, postupuje zhotovitel znovu podle článku 2.12 s tím, že žádné další návrhy na změny již poté není možné činit. Objednatel bere na vědomí, že není možné činit návrhy na takové změny, které mění výrobek podstatným způsobem,nedohodnou-li se se zhotovitelem jinak.

2.15

Po uplynutí 5-denní lhůty podle shora uvedeného článku 2.14 počíná běžet 2. fáze prací vedoucí ke zhotovení výrobku – vlastní výroba podle grafického návrhu a případných návrhů na změnu..

2.16

Zhotovitel je povinen vyrobit objednaný výrobek a doručit ho zhotoviteli do 14 dnů ode dne zaplacení konečné faktury podle článku 3.8 níže.

3 Cena výrobku a platební podmínky

3.1

Cenu výrobku a další finanční plnění dle smlouvy o dílo objednatel uhradí zhotoviteli bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele (dále jen „účet zhotovitele“) označený ve smluvním návrhu.

3.2

Cenou výrobku je cena uvedená ve smluvním návrhu. Cena výrobku je stanovena v souladu se zásadami stanovenými na webových stránkách zhotovitele a dále po posouzení základních parametrů výrobku zadaných objednatelem v rámci dotazníku.

3.3

Všechny ceny jsou udávány v českých korunách (Kč) bez DPH. Zhotovitel není plátcem DPH, a všechny částky podle smlouvy o dílo proto budou účtovány bez DPH. Pokud by se zhotovitel stal plátcem DPH po vydání těchto obchodních podmínek, bude oprávněn DPH účtovat k ceně výrobku, a to ve výši určené platnými daňovými předpisy.

 

3.4

Společně s cenou výrobku je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli také náklady spojené s balením a dodáním výrobku ve smluvené výši, které budou ve smluvním návrhu vyčísleny. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou výrobku i náklady spojené s balením a dodáním.

3.5

Jakékoliv změny v návrhu výrobku či jeho provedení učiněné od momentu akceptace smluvního návrhu do momentu uplynutí 5-denní lhůty k navržení případných změn podle článku 2.14 výše budou zpoplatněny částkou 200 Kč za každou jednotlivou změnu. Výjimkou je první změna, která bude poskytnuta zhotovitelem zdarma.

 

3.6 

Objednatel je povinen za účelem dosažení akceptace smluvního návrhu zaplatit cenu výrobku předem, jak je uvedena ve smluvním návrhu, a to na účet č. 228367191/0600 vedený u Moneta Money Bank. Zhotovitel společně se smluvním návrhem doručí objednateli i pro forma fakturu, a to na e-mail objednatele.

 

3.7 

Cena výrobku stanovená na pro forma faktuře splatná do 7 dnů od jejím doručení objednateli.

3.8

Konečná cena výrobku (i s přihlédnutím k případným úpravám podle článku 3.5 ) bude finálně vyúčtována po prezentací grafického návrhu a uplynutí 5-denní lhůty k navržení případných změn podle článku 2.14 výše. Konečná faktura bude doručena na e-mail objednatele. Úplné zaplacení konečné ceny výrobku je podmínkou pro dokončení výrobku a jeho doručení objednateli.

 

3.9

V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen hradit cenu výrobku společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele uhradit cenu výrobku je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

3.10

Zhotovitel může dle svého uvážení poskytnout objednateli zvýhodněnou cenovou hladinu, která mu umožní objednávat výrobky za výhodnější ceny. Případné slevy z ceny výrobku poskytnuté zhotovitelem objednateli nelze vzájemně kombinovat

4 Odstoupení od smlouvy o dílo

4.1

Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze, v určitých případech odstoupit od smlouvy, zejména tehdy, jedná-li se o (i) dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu a (ii) dodávku zboží v uzavřeném obalu, které objednatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zda zhotovení a dodání výrobku spadá do některé z těchto výjimek informuje zhotovitel objednatele v rámci předsmluvní informace, jež bude poskytnuta současně se smluvním návrhem.

4.2

Nejedná-li se o případ uvedený v článku 4.1 (tj. případy dle § 1837 občanského zákoníku), má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o dílo odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí výrobku, přičemž v případě, že předmětem smlouvy o dílo je několik druhů výrobků nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního výrobku. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být zhotovitelem odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3

Odstoupení od smlouvy o dílo objednatel zašle písemně na adresu sídla zhotovitele nebo na e-mail zhotovitele info@potiskynaprani.cz. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení článku 9 těchto -3- obchodních podmínek. Pro odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář v Příloze 1 těchto obchodních podmínek.

 

4.4

V případě odstoupení od smlouvy o dílo dle článku 4.2 obchodních podmínek se smlouva o dílo od počátku ruší. Výrobek musí být objednatelem vrácen do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o dílo, nese objednatel náklady spojené s navrácením výrobku zhotoviteli, a to i v tom případě, kdy výrobek nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

4.5

V případě odstoupení od smlouvy dle článku 4.2 obchodních podmínek vrátí zhotovitel peněžní prostředky přijaté od objednatele (včetně nákladů na poštovné a balné, které objednateli v souvislosti s dodáním výrobku prokazatelně vznikly) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o dílo objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je zhotovitel od objednatele přijal. Jestliže objednatel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání výrobku, který zhotovitel podle článku 5.7 níže nabízí, vrátí zhotovitel objednateli náklady na dodání výrobku ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání výrobku. Zhotovitel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednatelem i jiným způsobem, pokud s tím objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím objednateli další náklady. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o dílo, zhotovitel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel výrobek vrátí nebo prokáže, že výrobek zhotoviteli odeslal.

 

4.6 

Objednatel odpovídá zhotoviteli pouze za snížení hodnoty výrobku, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto výrobkem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

4.7 

Je-li společně s výrobkem poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o dílo objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen spolu s výrobkem zhotoviteli vrátit i poskytnutý dárek.

4.8

Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud

4.8.1 objednatel nesplní svůj závazek převzít výrobek v termín určený zhotovitelem, a to ani po pokusu zhotovitele kontaktovat objednatele pomocí e-mailu a domluvit
opakované nebo náhradní doručení;

 

4.8.2 objednatel nesplní svůj závazek včas zaplatit cenu výrobku včetně nákladů
spojených s balením a dodáním výrobku, a to ani v dodatečné lhůtě 10 pracovních
dnů poté, co k tomu byl zhotovitelem vyzván; nebo

 

4.8.3 dojde v době od uzavření smlouvy o dílo do okamžiku připsání ceny za výrobek k vyprodání materiálů, které má zhotovitel při zhotovení použít.

V případě odstoupení zhotovitele podle článku 4.8.1 a 4.8.2 zhotovitel vrátí objednateli cenu výrobku za podmínek podle článku 4.5 výše. V případě odstoupení zhotovitele podle článku 4.8.3 vrátí zhotovitel objednateli cenu výrobku (včetně plné ceny poštovného a balného, které objednateli prokazatelně vznikly) bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.

5 Doprava a dodání výrobku

5.1

Dodání výrobku je prováděno pouze profesionálním přepravcem v rámci České republiky.

 

5.2

Zhotovitel nese odpovědnost za přepravu výrobku.

 

5.3

Výrobek se považuje za dodaný v momentu převzetí ze strany objednatele. Je-li přeprava
zajišťována přepravcem, bude zhotovitel informovat objednatele o termínu dodání předem. Pokud objednatel bez vážného důvodu výrobek nepřevezme, zhotovitel jej zkontaktuje prostřednictvím e-mailu a pokusí se s ním dohodnout opakované nebo náhradní doručení. Nebude-li objednatel reagovat, je zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit v souladu s článkem 4.8.1 .

 

5.4

V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno výrobek doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve smlouvě o dílo, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním výrobku, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Tyto náklady jsou pro účely náhrady ze strany objednatele určeny paušální částkou 100 Kč.

 

5.5

Při převzetí výrobku od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů a stav výrobku a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít.

 

5.6 

Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele dodáním výrobku.

 

5.7 

Zhotovitel zajišťuje následující podmínky dodání u profesionálních přepravců podle článku 5.1 výše:

5.7.1 Česká pošta – cenný balík
Dodání prostřednictvím České pošty je doporučeno v případě, že se na dodací adrese
nikdo během dne (8.00 - 15.00) nezdržuje. Doručovatel zanechá objednateli v
poštovní schránce oznámení o uložení zásilky na poště, kde si ji objednatel může v
nejbližších 7 dnech vyzvednout. Prostřednictvím České pošty nelze zasílat
nadrozměrné zásilky nad 145 cm. (např. nelze zasílat lišty, kolejnice delší než 145
cm apod.). Dodání do 4 dnů od expedice, max. váha 20 kg. V případě více balíků se
cena násobí.

 

5.7.2 Česká pošta – balík do ruky
Dodání prostřednictvím České pošty je doporučeno v případě, že se na dodací adrese
nikdo během dne (8.00 - 15.00) nezdržuje. Doručovatel zanechá objednateli v
poštovní schránce oznámení o uložení zásilky na poště, kde si ji objednatel může v
nejbližších 7 dnech vyzvednout. Prostřednictvím České pošty nelze zasílat
nadrozměrné zásilky nad 145 cm (např. nelze zasílat lišty, kolejnice delší než 145
cm apod.). Dodání do 2 dnů od expedice, max. váha 30 kg. V případě více balíků se
cena násobí.

6 Práva z vadného plnění

6.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174 a § 2615 občanského zákoníku).

6.2

Zhotovitel odpovídá objednateli, že výrobek při převzetí nemá vady. Zejména zhotovitel odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel výrobek převzal:

6.2.1 má výrobek vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce materiálů popsal nebo které objednatel
očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy;

 

6.2.2 se výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití zhotovitel uvádí nebo ke kterému se
výrobek tohoto druhu obvykle používá;

6.2.3 výrobek odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla- li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

6.2.4 je výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

6.2.5 výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u výrobku prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého výrobku pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou výrobek měl při převzetí objednatelem, nebo vyplývá-li to z povahy výrobku.

 

6.4

Objednatel je oprávněn uplatnit právo z odpovědnost za vadu, která se vyskytne u výrobku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí výrobku ze strany objednatele. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením s výrobkem, nesprávnou montáží či údržbou, běžným opotřebením nebo působením vnějších destruktivních sil (požár, povodeň, teroristický útok, vandalismus apod.).

 

6.5

Lhůta uvedená v článku 6.4 se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek v opravě. V případě výměny výrobku za nový začíná běžet nová lhůta dodáním náhradního výrobku.

 

6.6

Práva z vadného plnění v režimu článku 6.4 nebo v obecném zákonném režimu (dále jen
„reklamace“) uplatňuje objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele nebo na e-mail zhotovitele info@potiskynaprani.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je zhotoviteli doručeno dostatečně určité a konkrétní oznámení o vytčení vady výrobku. Pro oprávněnou reklamaci musí objednatel zároveň prokázat existenci smlouvy o dílo týkající se reklamovaného výrobku, a to např. prostřednictvím (i) dokladu o prodeji reklamovaného výrobku nebo (ii) potvrzení o převzetí výrobku.

 

6.7

Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od uplatnění práva objednatele z vadného plnění, případně v delší lhůtě, na které se mohou zhotovitel s objednatelem dohodnout. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má objednatel stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit. Pokud objednatel neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby zhotovitel mohl posoudit oprávněnost reklamace (např. pokud do konce lhůty k vyřízení reklamace neumožní zhotoviteli prohlídku výrobku, jehož se reklamace týká), není zhotovitel v porušení povinnosti vyřídit reklamaci.

 

6.8 

Při oprávněné reklamaci má objednatel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním práv plynoucích z odpovědnosti za vady v nutné výši (zejména poštovné a balné, znalecký posudek apod.).

 

6.9

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu na níž se odpovědnost za vady nevztahuje) nemá objednatel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně. Objednatel bude o této skutečnosti informován a bude mu nabídnuta oprava výrobku na náklady objednatele. Objednateli bude také účtován paušální poplatek za zaslání zpět, a to ve výši 150 Kč.

6.10

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností zhotovitele za vady může upravit reklamační řád zhotovitele (pokud je vydán).

7 Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1

Objednatel nabývá vlastnictví k výrobku v momentu dodání.

 

7.2

Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

7.3

Mimosoudní vyřizování stížností objednatele zajišťuje zhotovitel prostřednictvím elektronické adresy info@potiskynaprani.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle zhotovitel na e-mail objednatele.

 

7.4

Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení a dodání výrobku na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.5

Zhotovitel informuje objednatele, že v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je pro mimosoudní řešení sporu spotřebitele se zhotovitelem příslušným orgánem Česká obchodní inspekce. Místně příslušné inspektoráty ČOI a jejich kontakty jsou uvedeny na adrese: www.coi.cz. Zhotovitel pro úplnost dodává, že dle přehled dalších platforem pro řešení mimosoudních sporů je uveden na následující webové stránce: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm event=main.home2.show&lng=CS. Více informací o mimosoudním řešení sporů také zde: www.coi.cz/informace-o-adr/.

 

7.6

Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

7.7

Objednateli bude umožněno se registrovat pro účely odběru newsletteru a novinek z oblasti podnikání zhotovitele.

8 Ochrana osobních údajů

8.1

Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 

8.2

Zhotovitel bude objednatele detailně informovat o způsobu zpracování osobních údajů v rámci webového rozhraní obchodu před uzavřením smlouvy o dílo prostřednictvím dokumentu „Zásady zpracování a ochrany osobních údajů“ tak, aby objednatel mohl tyto zásady vzít na vědomí a potvrdit v průběhu používání webových stránek zhotovitele.

 

8.3

Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.

9 Doručování

9.1

Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoven specifický způsob doručení, oznámení týkající se vztahů zhotovitele a objednatele, zejména týkající odstoupení od smlouvy o dílo, mohou být doručena:

9.1.1 poštou formou doporučeného dopisu; nebo

 

9.1.2 prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v
uživatelském účtu objednatele či uvedenou objednatelem v dotazníku, resp. na
adresu uvedenou na webové stránce zhotovitele.

Oznámení se považují za doručená a účinná okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, popř. 2. dnem po odeslání e-mailu (jedná-li se o oznámení prostřednictvím elektronické pošty). Výjimkou je oznámení o odstoupení od smlouvy učiněné objednatelem, které je účinné, pokud je oznámení objednatelem odesláno ve stanovené lhůtě pro odstoupení.

9.2

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10 Závěrečná ustanovení

10.1

Pokud vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nicotné, neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto nicotných, neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o dílo či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3

Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.

10.4

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou následující přílohy:

Příloha 1 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o dílo

zasady (1).png

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Internetový obchod Potisky na přání pana Vojtěcha Donáta, identifikační číslo 07973039 (dále jen„zhotovitel“) tímto informuje potenciální zákazníky o postupu zhotovitele, jakožto správce osobních údajů, při získání a zpracování osobních údajů zákazníků.
 

Níže uvedená pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů (dále jen „zásady“) plynou zejména z následujících předpisů:

 

1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“);

2. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů;

3. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti); a

4. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

PERSONÁLNÍ ROZSAH ZÁSAD

Tyto zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky www.potiskynaprani.cz (dále jen „webové stránky“) a všechny zákazníky zhotovitele.

Užíváním webových stránek zhotovitele berete na vědomí tyto zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi mohou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby (dále jen "osobní údaj").

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY?

Zhotovitel zpracovává jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, IČO, DIČ, místo podnikání / sídlo, bankovní účet, fakturační údaje, údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu (vč. souborů cookies), údaje o skladech, dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zhotovitel zpracovává osobní údaje za následujícími účely:

1. poskytování produktů a služeb zhotovitele, ať už v rámci webových stránek nebo
prostřednictvím standardních dodavatelsko-odběratelských vztahů;

2. interní vyhodnocení poskytovaných produktů a služeb a případné zlepšení jejich poskytování; a

3. ochrana oprávněných zájmů zhotovitele (např. pro účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránek, pro účely marketingu, vymáhání pohledávek nebo soudních sporů).

Osobní údaje nebudou předávány jinému správci. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, s výjimkou Spojených Států Amerických (viz služba Google Analytics popsaná níže).

Zpracováním osobních údajů může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 

Osobní údaje budou uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.
 

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 4 let ode dne jejich získání. V případě vymáhání pohledávek zhotovitele nebo soudního řízení budou osobní údaje uchovávány po dobu 4 let ode dne skončení vymáhání nebo pravomocného rozhodnutí soudu.

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Pokud jste zákazníkem zhotovitele nebo jste k tomu udělili souhlas, zhotovitel je oprávněn využívat Vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek z oboru, o speciálních akcích a další obchodní sdělení. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat, a to buď v nastavení obchodního portálu, pokud Vám byl zřízen přístup, nebo jednoduchým odhlášením prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zpracovatel získá o subjektech údajů, jsou dále předávány:

1. obchodním partnerům zhotovitele, např. dopravcům, bankám, pojišťovnám, marketingovým agenturám, poskytovatelům IT infrastruktury (např. webových stránek), kteří pak zpracovávají osobní údaje pro zhotovitele nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i na základě oprávněných zájmů zhotovitele (např. v souvislosti s krytím kreditního rizika); a

2. dalším třetím osobám, kterým je zhotovitel oprávněn (například soudům v případě sporu) či povinen (například orgánům činným v trestním řízení) osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům přijal zhotovitel organizační a technická opatření. Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů a webových stránek zhotovitele proti neoprávněným přístupům. Osoby přicházející do styku s osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR.

COOKIES

 

Za podmínky souhlasu návštěvníka webových stránek bude zhotovitel oprávněn využívat při provozu svých webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu (dále jen "cookies"), který je odesílán ze serveru zhotovitele do prohlížeče/zařízení subjektu údajů a který při opětovné návštěvě webových stránek je zaslán zpět na server zhotovitele, což umožňuje zhotoviteli lépe uzpůsobit obsah webových stránek jednotlivým subjektům údajů. Pomocí cookies tak zhotovitel:

1. má o subjektu údajů k dispozici informace o dřívějším vyhledávání;

2. ukládá přihlašovací údaje subjektu údajů; a

3. přizpůsobuje subjektu údajů obsah webových stránek.

Zhotovitel využívá následujících druhů cookies:

1. technické cookies, které umožňují základní provoz webových stránek;

2. relační cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení webových stránek a jsou
automaticky smazány v okamžik, kdy subjekt údajů opustí webové stránky;

3. permanentní cookies, které umožňují identifikaci subjektu údajů, jeho přístup na webové stránky a jeho chování na nich. Na základě permanentních cookies je pak rozpoznán konkrétní subjekt údajů při opakované návštěvě webových stránek. Permanentní cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity subjektů údajů na webových stránkách; a

4. reklamní cookies, které umožňují jednotlivým subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých cookies do daného reklamního systému.

Máte samozřejmě možnost využívání cookies jednorázově vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je ale pravděpodobné, že určité služby a funkce webových stránek zhotovitele nebudou plně funkční nebo dostupné.

GOOGLE ANALYTICS

Zhotovitel na webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje zhotoviteli sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i osobních údajů) o návštěvnosti webových stránek.
 

Služba Google Analytics využívá rovněž souborů cookies, které jsou však uloženy na serverech společnosti Google LLC a společnost k nim nemá přístup. K ochraně osobních údajů společností Google LLC viz https://policies.google.com/privacy.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pro další informace o ochraně a zpracování osobních údajů, jakož i pro Vaše žádosti a stížnosti můžete využít následující e-mailovou adresu: info@potiskynaprani.cz

PRÁVA SUBJEKT ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají v souvislosti s ochranou jejich osobních údajů následující práva:

1. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;

2. právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;

3. právo na opravu nepřesných osobních údajů a případě také na doplnění neúplných osobních údajů;

4. právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz osobních údajů;

5. právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování osobních údajů;

6. právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl zhotoviteli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;

7. právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení osobních údajů;

8. právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

pred1.png

Chci odebírat newsletter

Děkujeme!

logo_PNG.png

MgA. Vojtěch Donát

Otakarova 90

572 01 Polička

Tel: +420 724 859 646 (po - pá 13 - 17 hod.)

info@potiskynaprani.cz

  • Facebook - potiskynaprani.cz
  • Instagram - potiskynaprani.cz
bottom of page